Giới thiệu chung

6/24/2022 6:51:37 PM

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị được thành lập theo Quyết định số: 582/QĐ-ĐHHĐ, ngày 30/3/2022 của Hiệu trưởng trên cơ sở sáp nhập 3 phòng: Tổ chức - Cán bộ, Hành chính - Tổng hợp và Quản trị - Vật tư, thiết bị. Phòng hiện có 33 cán bộ, viên chức, người lao động và 01 cán bộ lãnh đạo Nhà trường tham gia sinh hoạt chuyên môn. Trong đó, có 14 nữ, 20 nam; về trình độ có 03 TS (01 Phó Giáo sư), 18 Thạc sĩ, 13 cử nhân và trình độ khác; phòng hiện có 24 đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Phòng có chức năng, nhiệm vụ như sau:

I. CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng các nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức, quản lý nhân sự, chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường; theo dõi, tổng hợp mọi hoạt động trong Nhà trường và tham mưu việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, xây dựng, sửa chữa... và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu.

II. NHIỆM VỤ

2.1. Tham mưu hoàn thiện công tác bộ máy của Nhà trường

Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu cho Hiệu trưởng việc chia tách hoặc sáp nhập các đơn vị thuộc và trực thuộc cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường và các quy định hiện hành.

Tham mưu xây dựng và phát triển đội ngũ.

Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng viên phù hợp với thực tiễn nhà trường. Xây dựng Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng; đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, cá nhân thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

Tham mưu trong công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc và các bộ môn đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

2.2. Tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên, người lao động

Tham mưu và triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên như: phụ cấp ưu đãi, phụ cấp độc hại, nâng chuyển ngạch, chuyển loại; nâng lương sớm; chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động...

2.3. Công tác tham mưu của các văn phòng, tổ chức đoàn thể

Văn phòng các tổ chức, đoàn thể cấp trường thực hiện chức năng tham mưu theo yêu cầu của tổ chức, đoàn thể mình và tham gia sinh hoạt chuyên môn tại phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

2.4. Tham mưu các nhiệm vụ hành chính

Quản lý công tác văn thư - lưu trữ, đảm bảo thông tin liên lạc giữa các đơn vị trong và ngoài Trường theo hướng tăng cường giao dịch hành chính điện tử; quản lý bộ phận "một cửa"; quản lý con dấu của Nhà trường, chữ ký của Lãnh đạo; cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, sao lục văn bằng, chứng chỉ do Nhà trường ban hành...

2.5. Tham mưu công tác tổng hợp

Tổng hợp tình hình các hoạt động của Nhà trường, báo cáo Ban Giám hiệu; giúp cho Ban Giám hiệu ban hành công việc hàng tuần, tổng hợp kết quả công việc hàng tháng và kế hoạch công tác tháng kế tiếp; tham mưu các văn bản quản lý trong Nhà trường và các văn bản gửi ngoài trường đảm bảo yêu cầu. Theo dõi thời hạn, kết quả triển khai các nhiệm vụ, tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng.

2.6. Tham mưu công tác đánh giá xếp loại và thi đua - khen thưởng

Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập Hội đồng đánh giá xếp loại và thi đua khen thưởng; tổ chức đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân theo từng tháng, từng năm học. Căn cứ kết quả phân loại để tham mưu cho Hiệu trưởng các hình thức khen thưởng phù hợp.

2.7. Tham mưu công tác vận hành QMS ISO 9001 : 2015

Duy trì vận hành QMS ISO 9001 : 2015 trong toàn trường, thường xuyên bổ sung, cải tiến các quy trình dùng chung và biểu mẫu kèm theo cho phù hợp với thực hiễn của Nhà trường. Tổ chức kiểm tra, đánh giá nội bộ định kỳ 01 lần/năm. Tham mưu xây dựng Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng, trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí trong Ban Giám hiệu và Bảng nhận diện rủi ro từ các nhiệm vụ công tác, từ đó xây dựng kế hoạch phòng ngừa...

2.8. Công tác lễ tân, khánh tiết và quản lý, vận hành xe ô tô của Nhà trường

Thực hiện các nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết tại các phòng họp, hội trường của Nhà trường. Chịu trách nhiệm công tác vệ sinh tại Nhà Điều hành và các phòng của Ban Giám hiệu.

Giao cho Tổ xe phục vụ các nhiệm vụ của Nhà trường đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

2.9. Tham mưu rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy định, quy chế và các quy trình dùng chung trong Nhà trường

Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quản lý ; tham mưu ban hành các quy trình dùng chung trong Nhà trường.

2.10. Công tác xây dựng, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường

Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc giám sát xây dựng, sửa chữa, cải tạo hệ thống hạ tầng phục vụ nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện vệ sinh môi trường học đường, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

2.11. Công tác quản trị, mua sắm vật tư, thiết bị

Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ theo quy định; rà soát, đánh giá chất lượng sử dụng các thiết bị, vật dụng thông thường trong Nhà trường để tham mưu kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng hoặc mua sắm theo quy định./.