Nghiên cứu sinh Lê Thị Mỹ Dung, Giảng viên Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Hồng Đức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán tại Học viện Tài chính - Hà Nội.

1/17/2023 9:54:23 AM
Ngày 13/01/2023, tại Học viện Tài chính - Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho Nghiên cứu sinh Lê Thị Mỹ Dung, sinh năm 1978, giảng viên khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Hồng Đức.

Tên đề tài luận án: Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất giấy khu vực Trung - Bắc Bộ.

Chuyên ngành: Kế toán                Mã số: 9.34.03.01

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Mỹ Dung

Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Đặng Thị Loan; PGS.TS. Bùi Thị Ngọc

Cơ sở đào tạo: Học viện Tài chính - Hà Nội

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên trong và ngoài trường gồm: PGS.TS. Nguyễn Vũ VIệt (Học viện Tài chính) - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lưu Đức Tuyên (Bộ tài chính) - Phản biện 1; PGS.TS. Đoàn Vân Anh ( Trường ĐH Thương mại) HN) - Phản biện 2; PGS.TS. Lê Thị Tú Oanh (Trường Đại học Lao động – Xã hội) - Phản biện 3; TS. Nguyễn Tuấn Anh (Học viện Tài chính) - Thư ký Hội đồng; PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Học viện Tài chính) - Ủy viên Hội đồng; TS Nguyễn Thị Thanh Loan (Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) - Ủy viên Hội đồng.

Tóm tắt nội dung luận án:

Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển, có tốc độ tăng trưởng cao hàng năm, dân số Việt Nam lớn và không ngừng ra tăng, thu nhập trên đầu người cũng có những bước tiến đáng kể trong nhưng năm qua. Ngành giấy Việt Nam được Bộ Công thương, Chính phủ hết sức quan tâm, đã có bước tăng trưởng ổn định về nhu cầu cũng như năng lực sản xuất giấy. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện mới, đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất giấy ở Việt Nam nói chung và khu vực Trung Bắc Bộ nói riêng, ngoài việc đầu tư máy móc thiết bị, vốn, nhân lực ... thì cần phải đổi mới phương thức quản lý, cải tiến, sử dụng có hiệu quả các công cụ quản trị, giúp cho nhà quản trị thực hiện chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường phù hợp với xu thế hội nhập, phát triển bền vững. Kế toán nói chung và kế toán quản trị chi phí nói riêng là một trong những công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý của các doanh nghiệp hiện nay.

Trong doanh nghiệp, kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng cho việc cung cấp thông tin về chi phí, đặc biệt là kế toán quản trị chi phí. Tùy vào việc xây dựng và triển khai hệ thống kế toán quản trị sẽ cung cấp thông tin cho các đối tượng là khác nhau. Các nước phát triển trên thế giới, các doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí hiện đại, cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị nội bộ giúp họ trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

Đứng trưc xu thế cạnh tranh khốc liệt hiện nay, đòi hi các doanh nghiệp sản xuất giấy phải phát huy nội lực, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chi phí hiệu quả, nắm bắt thông tin kịp thời, hữu ích để ra các quyết định kinh doanh phù hợp, trong đó phải xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí hiện đại hiệu quả, khoa học.

Về kết quả nghiên cứu, luận án nghiên cứu các nội dung: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất; Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất giấy khu vực Trung Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất giấy khu vực Trung -Bắc Bộ.

 

Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/huyen-20230117095402-e.jpg

 

Hình ảnh tại buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ.

 

Hội đồng chấm luận án đã thống nhất và kết luận: Luận án đã đáp ứng  những yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, Hội đồng đã thống nhất đề nghị cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Kế toán cho NCS Lê Thị Mỹ Dung

 

Xin chúc mừng Tân Tiến sĩ Thị Mỹ Dung ./.

 

Tin liên quan