Nghiên cứu sinh Trịnh Thị Thuỳ, Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Tài chính.

9/27/2022 3:09:11 PM

Nghiên cứu sinh Trịnh Thị Thuỳ, Giảng viên Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Học viện tài chính.chính.

Ngày 21/09/2022, tại Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Trịnh Thị Thuỳ, sinh năm 1986, giảng viên Bộ môn Tài chính-Ngân hàng, Khoa kinh tế-Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức. 

Tên đề tài luận án:Giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hoá”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng                Mã số: 9.34.02.01

Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Thuỳ.

Cán bộ hướng dẫn: 

  1. PGS, TS. Nguyễn Tiến Thuận.
  2. TS. Hoàng Thị Minh Châu.

Cơ sở đào tạo: Học viện Tài chính.

Hội đồng chấm luận án gồm các thành viên trong và ngoài trường: 

PGS, TS. Nguyễn Trọng Cơ (Chủ tịch Hội đồng); PGS, TS. Phạm Ngọc Ánh (Phản biện 1); PGS, TS. Nguyễn Thị Bất (Phản biện 2); PGS, TS. Vũ Văn Tùng (Phản biện 3); TS. Bùi Tiến Hanh (Ủy viên thư ký); PGS, TS. Nguyễn Trọng Thản (Uỷ viên Hội đồng); TS. Phạm Văn Khoan (Uỷ viên Hội đồng).

Tóm tắt nội dung luận án:

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác. Với vai trò quan trọng như trên thì một trong những giải pháp đã được Đảng và Nhà nước ta đưa ra là hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách tài chính phù hợp và đột phá nhằm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu, tính chất của ngành kinh tế tổng hợp, hoạt động theo cơ chế thị trường. Ngoài ra, các cơ chế, chính sách tài chính đưa ra nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch theo định hướng cơ cấu lại ngành du lịch phát triển bền vững (PTBV). Luận án đã hệ thống hóa, làm rõ và bổ sung một số vấn đề lý luận cơ bản về du lịch, phát triển du lịch bền vững và giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Tổng kết kinh nghiệm về sử dụng giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững của một số địa phương ở Việt Nam, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở lý luận Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2020, cụ thể là đánh giá việc sử dụng các giải pháp chi ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng Nhà nước đối với các yếu tố chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi và cơ sở nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Từ thực trạng nêu trên, Luận án đã xây dựng các quan điểm, đề xuất các giải pháp và kiến nghị với các cơ quan chức năng có liên quan, hoàn thiện các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

 

Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/cv2-20220927100719-e.jpg
Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/cv2-20220927100647-e.jpg
Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/cv1-20220927100633-e.jpg

 Một số hình ảnh tại buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ.

Hội đồng chấm luận án đã thống nhất và kết luận: Luận án đã đáp ứng  những yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Hội đồng đã thống nhất đề nghị cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Tài chính -Ngân hàng cho Nghiên cứu sinh Trịnh Thị Thuỳ.

Xin chúc mừng Tân Tiến sĩ Trịnh Thị Thuỳ./.

Tin liên quan