Quy định về Phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với cá nhân, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức.

11/23/2022 4:28:44 PM
Quy định về Phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với cá nhân, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức.

Tin liên quan