Quy trình ISO - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO KHÍ

5/13/2022 1:45:47 PM

DANH SÁCH QUY TRÌNH:

1. Quy trình biên soạn, quản lý sử dụng ngân hàng câu hỏi (tải bản pdf)

2. Quy trình công tác đề thi (tải bản word, tải bản pdf)

3. Quy trình làm đề thi tuyển sinh (tải bản word, tải bản pdf)

4. Quy trình tổ chức thi trắc nghiệm trên máy (tải bản word, tải bản pdf)

5. Quy trình đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt nam (tải bản word, tải bản pdf)

6. Quy trình lấy ý kiến người học về chất lượng giảng dạy và quá trình đào tạo (tải bản pdf)

7. Quy trình sửa điểm trên hệ thống (tải bản word, tải bản pdf)

8. Quy trình tổ chức thi tại trường Đại học Hồng Đức (tải bản pdf)

9. Quy trình tự đánh giá chương trinh đào tạo (tải bản word, tải bản pdf)

10. Quy trình "Tổ chức thi kết thúc học phần theo phuong thức thi trực tuyến" (tải bản pdf)

11. Quy trình làm phách bài thi kết thúc học phần (tải bản word, tải bản pdf)

12. Quy trình chấm bài viết thi kết thúc học phần (tải bản word, tải bản pdf)

Tin liên quan