Quy trình ISO - PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

5/13/2022 10:34:13 AM

DANH SÁCH QUY TRÌNH:

1. Quy trình giải quyết kế hoạch/đề nghị / yêu cầu của các đơn vị/ cá nhân trong trường (tải bản word, tải bản pdf)

2. Quy trình xử lý văn bản/ công văn đến (tải bản word, tải bản pdf)

3.Quy trình xử lý văn bản/ công văn đi (tải bản word, tải bản pdf)

4. Quy trình lập lịch công tác tuần (tải bản word, tải bản pdf)

5. Quy trình quản lý điều hành xe ô tô (tải bản word, tải bản pdf)

6. Quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu (tải bản word, tải bản pdf)

7. Quy trình lập báo cáo tháng (tải bản word, tải bản pdf)

8. Quy trình xét Thi đua - Khen thưởng (tải bản word, tải bản pdf)

9. Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần tại đơn vị liên kết đào tạo (tải bản pdf)

10. Quy trình tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm khách quan trên giấy bằng phần mềm tại trường Đại học Hồng Đức (tải bản pdf)

Tin liên quan