Quy trình ISO - QUẢN TRỊ VẬT TƯ THIẾT BỊ

5/13/2022 2:11:21 PM

DANH SÁCH QUY TRÌNH:

1. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa và làm mới các hạng mục công trình xây dựng (tải bản word, tải bản pdf)

2.Quy trình sửa chữa thiết bị phục vụ dạy học (tải bản word, tải bản pdf)

3. Quy trình điều phối tài sản (tải bản word, tải bản pdf)

4. Quy trình mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học (tải bản word, tải bản pdf)

Tin liên quan