Quy trình ISO - TRUNG TÂM CNTT&TT

5/31/2022 1:53:36 PM

DANH SÁCH QUY TRÌNH:

1. Quy trình "Đăng tải thông tin trên website Trường Đại học Hồng Đức" (tải bản pdf)
2. Quy trình "Gửi tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) Trường Đại học Hồng Đức" (tải bản pdf)

Tin liên quan