Quy trình chấm thi trắc nghiệm trên giấy

22/11/2022

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Mục đích: giúp các đơn vị và cá nhân thực hiện tốt việc tổ chức chấm thi hết học phần bằng hình thức trắc nghiệm trên giấy thi.

- Yêu cầu: Đảm bảo đúng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định và Hướng dẫn của Nhà trường; tạo sự công khai, khách quan và minh bạch.

- Phạm vi áp dụng: Trong nhà trường

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2023