Tin nổi bật

2690

0

Người học tốt nghiệp năm học 2022-2023

86.02%

0

Sinh viên có việc làm năm 2023

4*

0

Chuẩn đối sánh chất lượng UPM

21

0

hương trình đào tạo được kiểm định

Quy trình Quản lý, cấp phát văn bằng/ chứng chỉ

13/03/2023

Quy trình Quản lý, cấp phát văn bằng/ chứng chỉ QUY TRÌNH-VĂN BẢN-BIỂU MẪU ISO
Quyết định 2713 Ban hành quy trình

13/02/2023

Quyết định 2713 Ban hành quy trình QUY TRÌNH-VĂN BẢN-BIỂU MẪU ISO
Quy trình Tổ chức thi kết thúc học phần

13/02/2023

Quy trình Tổ chức thi kết thúc học phần QUY TRÌNH-VĂN BẢN-BIỂU MẪU ISO
Quy trình tổ chức chấm bài thi

13/02/2023

Quy trình tổ chức chấm bài thi QUY TRÌNH-VĂN BẢN-BIỂU MẪU ISO
Quy trình chấm thi trắc nghiệm trên giấy

13/02/2023

Quy trình chấm thi trắc nghiệm trên giấy QUY TRÌNH-VĂN BẢN-BIỂU MẪU ISO