Nghiên cứu sinh Lê Thị Loan, Giảng viên Bộ môn Kế toán quản trị, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

10/10/2023

Ngày 4/10/2023, tại Hội trường 208 – Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Thị Loan, sinh năm 1989, Giảng viên Bộ môn Kế toán quản trị, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức.

Tên đề tài: Chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam”

Chuyên ngành: Kế toán;           Mã số: 9.34.03.01

Cán bộ hướng dẫn khoa học:     Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

                                                   Hướng dẫn 2: PGS,TS. Lưu Đức Tuyên

Cơ sở đào tạo: Học viện Tài chính

Hội đồng chấm luận án gồm các thành viên trong và ngoài học viện: 

1

PGS,TS. Trương Thị Thủy

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS,TS. Nguyễn Thị Lời

Phản biện1

3

PGS,TS. Đoàn Vân Anh

Phản biện 2

4

PGS,TS. Đinh Thị Mai

Phản biện 3

5

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Ủy viên Thư ký

6

PGS,TS. Mai Ngọc Anh

Ủy viên Hội đồng

  7

TS. Đào Mạnh Huy

Ủy viên Hội đồng

Tóm tắt nội dung luận án:

      Mục tiêu tổng quát của luận án là đánh giá thực trạng chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam. Từ đó, luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng cao của các đối tượng sử dụng.

 

      Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể được chi tiết như sau:

     Thứ nhất, hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

   Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam.

    Thứ ba, xác định các nhân tố ảnh hưởng và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam.

    Thứ tư, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam.

 Những đóng góp mới của luận án.

- Những đóng góp mới về học thuật, lý luận:

        Luận án đã hệ thống hoá và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trong đó luận án đã tiếp cận nội dung về báo cáo tài chính theo cả quy định của chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam, chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính dựa trên quan điểm của các tổ chức nghề nghiệp, chuẩn mực kế toán Việt Nam và kết quả của các nhà nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, luận án làm rõ các lý thuyết nền và dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm trước đây để tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

- Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn:

     Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính, luận án đã xác định thang đo đo lường chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam dựa trên các thuộc tính cơ bản và thuộc tính bổ sung theo quan điểm của IASB (2018).

     Luận án đã phân tích thực trạng các thuộc tính chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam. Trên cơ sở đó đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế của chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam.

     Luận án cũng đã xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam bao gồm: Năng lực của nhân viên kế toán, Kiểm soát nội bộ, Sự hỗ trợ của nhà quản trị, Ứng dụng công nghệ thông tin, Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế và Công bố thông tin kế toán môi trường trong đó nhân tố công bố thông tin kế toán môi trường là nhân tố mới được đưa vào mô hình và có tính đặc thù của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam.

     Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính và các nhân tố ảnh hưởng, luận án đã đề xuất các giải pháp và điều kiện thực hiện giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để lập và trình bày báo cáo tài chính đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 trong đó vấn đề hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững là những yêu cầu hết sức cần thiết. 

 
Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/le-loan-1-20231010091440-e.jpg
Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/le-loan-2-20231010091443-e.jpg

Một số ảnh hình tại buổi lễ bảo vệ tiến sĩ

 

 

Hội đồng chấm luận án đã thống nhất và kết luận: Luận án đã đáp ứng  những yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán. Hội đồng đã thống nhất đề nghị cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Kế toán cho Nghiên cứu sinh Lê Thị Loan.

Xin chúc mừng Tân Tiến sĩ Lê Thị Loan ./.

 

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2023

Đào tạo, Bồi dưỡng