Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tâm, Giảng viên khoa LLCT-Luật, Trường Đại học Hồng Đức bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

30/12/2023

Thực hiện Quyết định số 20581-QĐ/HVCTQG ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện tổ chức họp đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS): Nguyễn Thị Tâm vào hồi 14h00, ngày 26 tháng 12 năm 2023, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tên đề tài luận án: Giáo dục lối sống cho sinh viên các trường đại học ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngành: Hồ Chí Minh học, Mã số: 931.02.04.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất.

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm 07 thành viên:

1.PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Chủ tịch Hội đồng

2. TS. Lê Thị Thu Hồng - Thư ký Hội đồng

3. PGS,TS Hồ Việt Hạnh - Phản biện 1

4. PGS,TS Nguyễn Chí Hiếu - Phản biện 2

5. PGS,TS Nguyễn Hữu Lập - Phản biện 3

6. PGS,TS Phạm Việt Thắng - Ủy viên

7.  PGS,TS Nguyễn Thế Thắng - Ủy viên

Tóm tắt nội dung luận án:

Mục tiêu của luận án góp phần làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lối sống cho sinh viên. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lối sống cho sinh viên các trường đại học ở tỉnh Thanh Hóa. Đề xuất giải pháp giáo dục lối sống cho sinh viên các trường đại học ở tỉnh Thanh Hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Những đóng góp mới của luận án.

- Những đóng góp mới về lý luận:

 Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ hơn nữa nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lối sống cho sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ thể giáo dục trong giáo dục lối sống cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay.

 Luận án đề xuất giải pháp giáo dục lối sống cho sinh viên các trường đại học ở tỉnh Thanh Hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới.

- Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn:

 Luận án cung cấp những luận cứ khoa học góp phần tham mưu cho các cấp ủy Đảng, ban ngành, Tỉnh đoàn Thanh Hoá, Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường đại học ở tỉnh Thanh Hoá nói riêng, các trường đại học trong phạm vi cả nước nói chung trong việc đề ra giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả giáo dục lối sống cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Một số ảnh hình tại buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ

 

Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202403/Images/tam-1-20240301081925-e.jpg

NCS tặng hoa tri ân và chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà khoa học

trong Hội đồng đánh giá luận án

 

Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202403/Images/tam-2-20240301081925-e.jpg

Đ/c Lê Văn Hà – Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Hồng Đức tặng hoa chúc mừng Tân Tiến sĩ Nguyễn Thị Tâm

Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202403/Images/tam-4-20240301081926-e.jpg

 

Hội đồng chấm luận án đã thống nhất và kết luận: Luận án đã đáp ứng  những yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học. Hội đồng đã thống nhất đề nghị cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tâm

Xin chúc mừng Tân Tiến sĩ Nguyễn Thị Tâm ./.

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2023

Đào tạo, Bồi dưỡng