Nghiên cứu sinh Vũ Thị Lan, Giảng viên Lịch sử Đảng - Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

01/04/2024

Ngày 06/03/2024, tại Phòng 302 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Lan, Giảng viên Bộ môn Lịch sử Đảng – Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức.

Tên đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa với phát triển đất nước và sự vận dụng của Đảng trong sự nghiệp đổi mới”.

Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học;                Mã số: 62 31 02 04

Cán bộ hướng dẫn khoa học:     PGS.TS Bùi Đình Phong

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội đồng chấm luận án gồm: 

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Chiều

Chủ tịch

2

PGS.TS. Đặng Bá Minh

Phản biện

3

PGS. TS. Trần Thị Minh Tuyết

Phản biện

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung

Phản biện

5

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Thư ký

6

PGS.TS. Phạm Quốc Thành

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thu Hồng

Ủy viên

Tóm tắt nội dung luận án:

Mục tiêu của luận án là phân tích và làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa với sự phát triển đất nước và sự vận dụng của Đảng trong sự nghiệp đổi mới. Qua đó, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa với sự phát triển đất nước hiện nay.

 Những đóng góp mới của luận án.

- Những đóng góp mới về lý luận:

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa và sự vận dụng của Đảng là đề tài mới, có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Thông qua những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong các bài nói, bài viết và chính quá trình chỉ đạo thực tiễn của Người về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, kết quả nghiên cứu đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước và làm cơ sở lý luận cho Đảng trong sự nghiệp đổi mới. Luận án khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa với phát triển đất nước là một hệ thống những quan điểm và phương pháp luận của Hồ Chí Minh khi nhìn nhận, đánh giá về sức mạnh của văn  hóa Việt Nam; về sự tác động của văn hóa trong khả năng định hướng và  điều chỉnh các lĩnh vực của đời sống xã hội để hình thành nên các quan hệ nhân văn trong ứng xử giữa con người với con người hướng tới xây dựng một đời sống tươi vui hạnh phúc.

- Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn:

Luận án đã phân tích thực trạng, chỉ ra nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong việc nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hoá với phát triển đất nước trong thời gian tới. Tiếp đó, luận án đã khái quát bối cảnh thế giới và đất nước tác động tới việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với phát triển đất nước; qua đó chỉ ra phương hướng và đề xuất một số giải pháp trong việc vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với phát triển đất nước hiện nay. Kết quả của Luận án còn góp phần nâng cao nhận thức vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội hiện nay; và có thể làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy, học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, vai trò của văn hóa.

Một số ảnh hình tại buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ

 

Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202404/Images/vu-lan-1-20240401094509-e.png

Đại diện Nhà trường và cán bộ giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Luật

chúc mừng tân tiến sĩ Vũ Thị Lan

 

Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202404/Images/vu-lan-2-20240401094516-e.jpg

Cán bộ, giảng viên Bộ môn Lịch sử Đảng – Tư tưởng Hồ Chí Minh

chúc mừng tân tiến sĩ Vũ Thị Lan

Hội đồng chấm luận án đã thống nhất và kết luận: Luận án đã đáp ứng những yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học. Hội đồng đã thống nhất đề nghị cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học cho Nghiên cứu sinh Vũ Thị Lan.

Xin chúc mừng Tân Tiến sĩ Vũ Thị Lan./.

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2023

Đào tạo, Bồi dưỡng